RODO

Szanowni Państwo,

w związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma:
Multimax s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
z siedzibą w: 26-600 Radom ul. Kielecka 102 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej zwanego „RODO”.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
1) należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawieranych umów, dotyczy to w szczególności obowiązków umownych oraz wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – cel zwany dalej „wykonanie umowy”,
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych
i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów – cel zwany dalej „obowiązek prawny”.
Z danych potrzebnych do wykonania umowy i realizacji obowiązku prawnego będziemy korzystać:
przez czas trwania łączącej nas umowy,
przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – cel zwany dalej „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo
– administracyjnej.
2) innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.
Ponadto pragnę poinformować, że:
1) nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji
o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: biuro@multimax.info.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.