Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie  Wielobranżowym „MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Polityka cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pośrednictwem plików cookies na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu www.multimax.info.pl,  tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957749,  NIP: 9482553356, REGON: 142147782, dane kontaktowe Administratora, telefon: 663-223-791, e-mail: biuro@multimax.info.pl.

Pytania w zakresie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych w P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k., na adres e-mail: iod@multimax.info.pl lub adres siedziby Administratora – z dopiskiem „dane osobowe”.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

 • Administrator – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom, który prowadzi stronę oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookies.
 • Cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.
 • Cookie Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy multimax.info.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

2. ZASADY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów,  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa w swojej organizacji wprowadziło Politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.

P.W „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k. pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • promowanie przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych – o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k. chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Czas przez który przetwarzane są dane osobowe uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

 • w przypadku zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celów przetwarzania.
 • w przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzane są przez czas związany z wypełnieniem umowy,
 • w przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa,
 • w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez czas w jakim Administrator musi rozliczyć się z prawicowego przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu, Administrator natychmiast zaprzestaje przetwarzania danych w tym celu.

P.W.  „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k.  zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane P.W.  „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k. zapewnia również ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k. podejmuje również wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na jej zlecenie.

Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych,  P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k.  poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k.  prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża także dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

3. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania mogą być:

 • podmioty powiązane z Administratorem,
 • podmioty współpracujące z Administratorem,
 • podwykonawcy, w szczególności podmioty dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • podmioty świadczące usługi kuriersko-pocztowe,
 • uprawnione organy państwowe.

4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub zgody na działania promocyjne,
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, a udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

II. POLITYKA COOKIES

1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się  do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA  DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 • Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika.
 • Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą konfiguracji usł Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Administratorem.

5. WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

6. OKRES FUNKCJONOWANIA PLIKÓW COOKIES

Dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem plików cookies będą przechowywane przez okres wskazany w panelu ustawień plików cookies, a po upływie tego okresu – przez ustawowo określony czas niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zależności od celów przechowywania tychże danych.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POLITYCE PLIKÓW COOKIES

 • Niniejsza Polityka może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczących ich danych i informacji o nich.
 • Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na stronie Administratora.
 • Niniejsza polityka obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Administratora.