Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, ul. Kielecka 102, 26-600 Radom, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957749, NIP: 9482553356, REGON: 142147782, dane kontaktowe Administratora, telefon: 663-223-791, e-mail: biuro@multimax.info.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k., do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych oraz kierować wnioski związane z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO, to adres e-mail: iod@multimax.info.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji emailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

  • umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
  • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie. Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania,

  • podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
  • w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić kontynuowanie korespondencji.